×

Bakıda AOC-nin (Azərbaycan Otorinolarinqologiya Cəmiyyəti) 1-ci konqresi keçiriləcəkdir.

DƏVƏT

Hörmətli məsləkdaşlarımız!

Sizləri 02-03 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Bakıda Azərbaycan Otorinolarinqologiya Cəmiyyətinin (AOC) 1-ci konqresi keçiriləcəkdir.

Müasir dövrümüzdə sürətlə inkişaf edən tibb elmi, texniki tərəqqinin da təqibi ilə hər keçən zaman dilimində daha yeni üfüqlərə yol alır. İxtisasımız olan Otorinolarinqologiya elmi də bu inkişafda öz yerini almaqdadır. Yeniliklərin paylaşılması, müzakirəsi, öyrədilməsi böyük önəm kəsb etməkdədir ki, bunda da keçirilən elmi tədbirlərin rolu danılmaz və əvəzedilməzdir. Bu məqsədlə planlaşdırılan konqresimiz Azərbaycan otorinolarinqologiyası tarixində keçiriləcək ən böyük elmi tədbir kimi tarixə düşəcək, həkimlərimizin elmi-praktik biliklərinin artırılmasında geniş rol oynayacaqdır.

Konqres sırasında eyni zamanda “Mərkəzi və Qərbi Asiya Qulaq-burun-boğaz və Baş-boyun Cərrahiyyəsi Birliyi (СASOS)”nin də 1-ci konqresi keçiriləcək. Bu da bizlərə müxtəlif dost ölkələrdən olan həmkarlarımızla tanışma, bilgi alış-verişində olma, yeni dostluqlar qazanma, elmi-praktik vərdişlərimizi bölüşmə imkanı verəcəkdir.

Konqresimizə dəvət edilmiş ABŞ, Türkiyə, İran, RF, Orta Asiya dövlətləri və digər ölkələrdən olan alimlərin mühazirələri bu elmi festivalımıza rəng qatacağı qənaətindəyik. Bununla yanaşı əsas arzumuz yerli mütəxəssislərimizin elmi proqramda aktiv iştirak etmələri, məruzəçilərin böyük əksəriyyətinin vətən otorinolarinqoloqlarından ibarət olmalarıdır.

Əziz həmkarlar! Sizləri bu böyük və tarixi elmi tədbirdə aktiv iştirak etməyə dəvət edir, hamılıqla bu tədbirdə görüşmək ümidimizi ərz edirik!


  AOC və CASOS 1-ci konqresi sədri: Prof.Dr. Nazim Hüseynov


  AOC və CASOS 1-ci konqresi katibi: Dos.Dr. Ramil Həşimli

Sevgili meslektaşlarımız!

Sizleri 02-03 Eylül 2022 tarihleri arasında Baküde düzenlenecek olan Azerbaycan Kulak Burun Boğaz Derneği (AOC) ve Merkezi ve Batı Asya KBB BBC Birliği (CASOS) 1-ci Uluslararası kongresine davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Kongre bizlere farklı dost ülkelerden meslektaşlarımızla tanışma, bilgi alış-verişində olma, yeni arkadaşlıklar edinmeve bilimsel ve pratik becerilerimizi paylaşma, aynı zamanda Kafkasların incisi olan Bakünü tanıma ve gezme fırsatı tanımış olacaktır.

ABD, Avrupa, Türkiye, Orta Asya Türk Cümhuriyyetleri, İran, Rusya Federasyonu ve diğer ülkelerden kongreye davet edilen bilim adamlarının konferanslarının bilimsel festivalimize renk katacağını umuyoruz. Kongrenin ilk günü Azerbaycan Devlet Hekimleri Tekmilleştirme Enstitüsünde, ikinci günü ise Marriott Boulevard Hotel’de geçirilecekdir.

Değerli meslektaşlarım! Sizi bu büyük ve tarihi bilimsel etkinlikte aktif rol almaya davet ediyor ve hepinizle Baküde görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız!

Konaklama ve transfer detayları ile ilgili her türlü konu için lütfen kongrenin resmi tarafdaşı olan “Terra Travel Company” ile [email protected] e-posta adresinden veya Türkan Aliyeva'ya +994702758890 whatsapp numarasından iletişime geçiniz.

Kongre rasmi sitesi www.orl.org.az


  Kongre Başkanı: Prof.Dr. Nazim Hüseynov


  Kongre Sekreteri, CASOS Genel Sekreteri: Dos.Dr. Ramil Həşimli

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to the 1st International Congress of the Azerbaijan Otorhinolaryngology Society (AOS) and Central and West Asian ORL HNS Association (CASOS), which will be held at ASATID and Baku Boulevard Hotel between 02-03 September 2022.

The congress will give us the opportunity to meet colleagues from different friendly countries, exchange information, make new friends and share our scientific and practical skills. In addition to participating in a wonderful scientific event, you will have the opportunity to get acquainted with the beauty of the ancient city of Baku, which is located on the intersection of the east and west. Hope that the presentations of scientists who are invited from USA, Europe, Turkey, Central Asia Turkish Republics, Iran, Russia and other countries will add the color to the congress.

Dear colleagues! We invite you to take an active role in this great and historical scientific event and we'll glad to meet you in Baku!

For any issue related to accommodation and transfer details please contact to the official partner of the congress “Terra Travel company” by e-mail travelter[email protected] or whatsapp number +994702758890 to Turkan Aliyeva.

Congress site www.orl.org.az


  Congress President: Prof. Nazim Huseynov


  Secretary of the Congress, Secretary General of CASOS : Assoc.Prof. Ramil Hashimli

Дорогие коллеги!

Мы рады пригласить Вас на 1-й Международный Конгресс Общества Оториноларингологов Азербайджана (Совместный конгресс с Ассоциацией Оториноларингологии и Хирургии головы и шеи стран Центральной и Западной Азии), который будет проходит с 02 по 03 сентября 2022 г. в городе Баку (AOS & CASOS 1st International Congress).

Конгресс даст нам возможность встретиться с коллегами из разных дружественных стран, обменяться информацией, завести новых друзей и поделиться своими научными и практическими навыками. Помимо участия в замечательном научном мероприятии, у вас будет возможность познакомиться с красотой древнего города Баку, который находится на пересечении востока и запада.

Надеемся, что презентации ученых, приглашенных из США, России, Европы, Турции, Средней Азии, Ирана, и других стран, добавят цвет конгрессу.

Дорогие коллеги! Мы приглашаем вас принять активное участие в этом великом и историческом научном событии, и будем рады встретиться с вами в Баку!

По всем вопросам, связанным с размещением и трансфером, можете обращаться официальному партнеру конгресса компанию «Terra Travel» по электронной почте travelter[email protected] или номеру WhatsApp +994702758890 к Тюркан Алиевой.

Сайт конгресса www.orl.org.az


  Президент Конгресса: Профессор Назим Гусейнов


  Секретарь Конгресса,Генеральный секретарь CASOS : Dоцент Рамиль Гашимли