×

TEZİS GÖNDƏRİLMƏSİ

AOS və CASOS 1-ci Beynəlxalq Konqres tezis təqdimatı üçün son tarix 15 avqust 2022-ci il, saat 23:59-dur. Tezislər yalnız konqres saytından [email protected] vəya [email protected] poçt ünvanına göndərilə bilər.

Tezislər kor qiymətləndirmə prosesi üçün Elmi Komitə üzvlərinə göndəriləcək.

Bütün şifahi və poster təqdimatlarının tezisləri konqres materialları kitabında dərc olunacaqdır.

Tezis Göndərmə Şərtləri:

Mətn sahəsi başlıq və müəllifin adı istisna olmaqla, 400 sözlə məhdudlaşır.

Tezislər “Məqsəd”, “Materiallar və metodlar”, “Nəticələr” “Yekun” bölmələri yazılmaqla tərtib edilməlidir.

Başlıq tədqiqatın məzmununu izah edən formada olmalıdır. pH və ya NaCI kimi unikal əhəmiyyətə malik kiçik hərflərlə yazılmış sözlərdən başqa, mücərrəd başlıqlardakı bütün sözlər böyük hərflərlə yazılmalıdır. Mətndə ilk dəfə abbreviatura istifadə edildikdə, kimyəvi simvollar və beynəlxalq vahidlər istisna olmaqla, mötərizədə tam şəkildə yazılmalıdır.

Tezislər Elmi Komitə tərəfindən seçiləcək, sonra seçilmiş tezislər avtoreferat kitabında dərc olunacaqdır. Konqres material kitabı sonra www.orl.org.az saytında yerləşdiriləcəkdir.

Əlaqə

Tezislər e-poçt vasitəsilə qiymətləndiriləcək və nəticə 15 avqust 2022-ci il tarixindən sistemdə müəyyən edilmiş e-poçt ünvanlarına göndəriləcəkdir.

The deadline for the АОS and CASOS 1st International Congress abstract is August 15, 2022, at 23:59. Abstracts can be submitted only via [email protected] or [email protected] mail adress on the congress website.

Abstracts will be sent to the Scientific Committee Members for the blind evalua-tion process.

Abstracts of all oral and poster presentations will be published in an abstract book of the meeting.

Abstract Submission Terms

Abstract text field is limited to 400 words except title and name of the author.

Abstracts should be formed as “Purpose”, “Materials and Methods”, “Results” “Conclusion”.

The title should be in a form that explains the content of the study. Apart from the words with lowercase letters of a unique importance such as pH or NaCI, all the words in abstract titles should be written in capital letters. The first time an abbreviation is used in a text, it should be spelled out fully in parentheses except chemical symbuls and international units.

Abstracts are chosen by the Scientific Committee then chosen abstracts will be published in the abstract book. Also the abstract book will be published at www.orl.org.az after the conference.

Feedback

Abstracts will be evaluated through the e-mail and the result will be sent to the e-mail addresses defined in the system as of 15st of August 2022.

Крайний срок подачи тезисов 1-го Международного конгресса АОS и CASOS – 15 августа 2022 г., 23:59. Тезисы могут быть поданы только по [email protected] или [email protected] почтовому адресу на сайте конгресса.

Тезисы будут отправлены членам Научного комитета для слепой оценки.

Тезисы всех устных и стендовых докладов будут опубликованы в сборнике тезисов.

Условия подачи тезисов:

Поле текста тезисов ограничено 400 словами, кроме заголовка и имени автора.

Тезисы должны быть оформлены как «Цель», «Материалы и методы», «Результаты», «Заключение».

Название должно быть в форме, объясняющей содержание исследования. За исключением слов со строчными буквами уникальной важности, таких как pH или NaCl, все слова в абстрактных заголовках должны быть написаны заглавными буквами. При первом использовании аббревиатуры в тексте она должна быть полностью расшифрована в круглых скобках, за исключением химических символов и международных единиц.

Тезисы выбираются Научным комитетом, после чего выбранные тезисы будут опубликованы в сборнике тезисов. Также после конгресса сборник тезисов будет опубликован на сайте www.orl.org.az.

Обратная связь

Тезисы будут оцениваться по электронной почте, а результат будет отправлен на адреса электронной почты, указанные в системе по состоянию на 15 августа 2022 года.